Menukaart EAW

Gemeenten kunnen met de regeling Extern Advies Warmteontwikkeling een specifieke uitkering aanvragen van €20.660 per gemeente voor het inkopen van externe expertise. De uitkering is alleen bedoeld voor het laten uitvoeren van specifieke werkzaamheden in het kader van de warmtetransitie. In deze 'Menukaart EAW' vind je de werkzaamheden die worden gefinancierd met de specifieke uitkering. 

Interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad 

Alle werkzaamheden in dit menu-onderdeel hebben te maken met de Startanalyse van de Leidraad.

 • Beoordelen van robuustheid uitkomsten: eerste schifting in strategieën
 • Extra inzichten verkrijgen uit het datapakket 
 • Hoe om te gaan met schaarste groen gas/waterstof?
 • Hoe vergelijk ik de Startanalyse met een eerdere analyse o.b.v. ander model?

Verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de transitievisie warmte

Alle werkzaamheden in dit menu-onderdeel komen voort uit stappen in het plan om te komen tot een transitievisie warmte, zoals omschreven in de Handreiking voor lokale analyse. Bij de verschillende werkzaamheden staat beschreven in welk hoofdstuk van de Handreiking voor lokale analyse deze werkzaamheden staan omschreven.  

 • Advies en ondersteuning bij ophalen data van juiste kwaliteit (stap V1 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Advies en ondersteuning bij verwerken van lokale data (data bruikbaar maken, stap V1 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Advies en ondersteuning bij interpreteren van lokale data en vergelijken met Startanalyse (stap V2 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Uitvoeren kwantitatieve analyse: doorrekening met Vesta of extern model (stap V3 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Uitvoeren kwalitatieve analyse van lokale data (stap V3 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Prioriteren o.b.v. kostenindicaties: interpreteren van de relatie tussen nationale kosten en eindgebruikerskosten (na publicatie apart product voor eindgebruikerskosten) 
 • Toepassing van data voor inschatting wegingscriteria prioritering (stappen P1 + P2 uit de Handreiking voor lokale analyse)
 • Advies/ondersteuning bij het werken met de prioriteringscriteria en/of wegingskader
 • Het schriftelijk onderbouwen van de technisch-economische keuzes en/of wegingskader 
 • Begeleiding en verslaglegging bij prioritering en bepalen tijdspad. Hanteren wegingskader, stakeholdergesprek e.d. (stap W) 

Vertalen van de transitievisie warmte (TVW) naar wijkuitvoeringsplannen 

Alle werkzaamheden in dit menu-onderdeel komen voort uit de Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij van het Programma Aardgasvrije Wijken. Bij de verschillende werkzaamheden staat beschreven in welk hoofdstuk van de Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij deze werkzaamheden staan omschreven.  

 • Ondersteuning/advies bij de onderbouwing van de definitieve keuzes, planning, meekoppelkansen en fasering in het uitvoeringsplan (proces wijkaanpak stap 6)
 • Ondersteuning bij de haalbaarheidstoets voor het uitvoeringsplan (proces wijkaanpak stap 6)
Interesse in de EAW-regeling? Vraag een startgesprek aan bij de ECW Helpdesk en wij helpen je graag op weg! 
Cookie-instellingen