Adviesraad lid Dorris Derksen: ‘De gemeenten moeten echt ondersteuning krijgen’

10-06-2021
1447 keer bekeken

Binnen de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW) vertegenwoordigt Aedes-medewerker Dorris Derksen het belang van woningcorporaties. Ze hamert vooral op goede communicatie tussen gemeenten, woningcorporaties en burgers, en transparantie in de kosten.

Het hoofddoel van het ECW is gemeenten ondersteunen bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Het gaat om vraagstukken binnen de transitie op het gebied van techniek, economische aspecten, marktordening en duurzaamheid. Het ECW ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten. De Adviesraad is betrokken bij de activiteiten van het ECW en adviseert de Stuurgroep. In de Adviesraad zitten allerlei betrokken stakeholders, waaronder Aedes, de vereniging van woningcorporaties. ‘Wij kijken enerzijds naar hoe we de verduurzaming in energie voor elkaar kunnen krijgen,’ vertelt Dorris Derksen. ‘En anderzijds naar wat dat betekent voor de kosten en uitvoeringscapaciteit van woningcorporaties en wat de gevolgen zijn voor de huurders.’

Goed communiceren

Een van de uitdagingen van de energietransitie die Derksen opmerkt, is dat de kosten per ton CO2-besparing binnen de gebouwde omgeving relatief hoog zijn en de consequenties voor burgers groot. Derksen: ‘Je komt letterlijk bij mensen achter de voordeur, en dat heeft grote impact. Daarom is het nodig dat gemeenten en woningcorporaties goed communiceren naar huurders. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat de gemeenten en corporaties zelf vaak nog onvoldoende zicht hebben op wat de energietransitie betekent.’ Veel is bijvoorbeeld nog niet bekend over de kosten van de energietransitie voor verschillende partijen. ‘Je wilt richting de burger eigenlijk een helder verhaal houden, maar nu moeten we soms zeggen: sommige dingen weten we nog niet. Het is een voordeel van woningcorporaties dat ze ervaring hebben met de communicatie richting huurders, bijvoorbeeld als er onderhoud gepleegd moet worden.’

Startmotorkader: sneller verduurzamen

Betaalbaarheid is een van de kerntaken van woningcorporaties, vervolgt Derksen. ‘Dat gaat altijd voor. Ook op duurzaamheid. Het is belangrijk om de kosten van de energietransitie eerlijk in kaart te brengen, voor  de corporaties en huurders. Daar zijn we nu mee bezig.’ Aedes maakt met een template in het zogeheten Startmotorkader de kosten van een warmtenet inzichtelijk, voor corporaties en eigenaar-bewoners. Het doel: de Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen. Derksen: ‘Gemeenten moeten echt ondersteuning krijgen. Het is een heel nieuw speelveld en  gemeenten hebben nog niet alle expertise in huis en zeker niet in alle gevallen genoeg  capaciteit. De Startmotor dient als overbrugging tot de nieuwe Warmtewet en de wijkgerichte aanpak, maar we willen in de tussentijd niet wachten met de verduurzaming van woningen. Het is de bedoeling dat de Startmotor zo goed mogelijk aansluit bij de wijkgerichte aanpak.’ Binnenkort vindt de eerste tussenevaluatie van de Startmotor plaats, waarin alle stakeholders met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat de volgende stappen kunnen zijn. Een ander middel waarmee Aedes corporaties ondersteunt, is de Routekaart. Die is gericht op het helpen van corporaties bij het in kaart brengen van hun bezit en strategie.

Constructieve houding

Derksen ziet de Adviesraad als goede aanvulling op de stuurgroep van het ECW, waarin vooral overheden zitten. ‘De grootste kracht van de Adviesraad is dat je er een deel van het maatschappelijke veld in de warmtetransitie een stem mee geeft. De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen allemaal andere belangen, toch vind ik dat we verbazingwekkend vaak dezelfde input meegeven. De gezamenlijke doelstelling hoe we de warmtetransitie van de grond krijgen zorgt bij alle stakeholders voor een constructieve houding.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen