Adviesraad lid Wouter Verduyn: ‘Zet altijd een zo onafhankelijk mogelijke bril op’

08-07-2021
1330 keer bekeken

Wouter Verduyn zit namens Energie Nederland in de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Daarin maakt hij zich onder meer sterk voor techniekneutraliteit, kostenefficiëntie en het willen leren van fouten om het steeds slimmer te doen.

Het hoofddoel van het ECW is gemeenten ondersteunen bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Het gaat om vraagstukken binnen de transitie op het gebied van techniek, economische aspecten, marktordening en duurzaamheid. Het ECW ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten. In de Adviesraad zitten allerlei betrokken stakeholders, waaronder Energie Nederland.

De Leidraad is één van de instrumenten voor gemeenten bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. De Leidraad bestaat uit de Startanalyse, die ontwikkeld is door het PBL, en de Handreiking voor lokale analyse van het ECW. ‘De Startanalyse geeft informatie om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Het is een hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen van een transitievisie warmte’, vertelt Verduyn. ‘Gemeenten worden hierdoor ondersteund, zodat zij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Verder is een groot voordeel van zo’n landelijk model dat alle gemeenten met dezelfde uitgangspunten voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gasprijs rekenen. Dat voorkomt discussies, draagt bij aan draagvlak en dient dus ons gezamenlijk belang.’

Techniekneutraal

Verduyn zegt vanuit Energie-Nederland, de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen, binnen de Adviesraad het algemeen belang voorop te stellen. Natuurlijk zijn er wel een aantal punten die hij wat zwaarder benadrukt. ‘Zet altijd een zo onafhankelijk mogelijke bril op, wees techniekneutraal; dus start het gesprek voor een wijk echt over de uitkomsten van de Startanalyse met het best mogelijke alternatief. Op de ene plek is er grote ambitie om een warmtenet uit te rollen, om meters te maken. Terwijl dat misschien niet de verstandigste keuze is. Op een andere plek wil men per se hybride warmtepompen, terwijl daar wellicht juist een warmtenet een logische keuze is. Natuurlijk spelen lokale factoren een belangrijke rol, mijn oproep is om steeds te starten vanuit de objectieve analyse.’

Energie-Nederland benadrukt binnen de Adviesraad ook het belang van kosteneffectiviteit. ‘Dus kies bij voorkeur de “beste” optie uit de Startanalyse. En ongeacht welke optie je uiteindelijk kiest: daag in alle gevallen de markt uit via een tender of een aanbesteding, zodat je wat te kiezen hebt en zeker weet dat je het beste aanbod krijgt.’

Leren van fouten

De energietransitie staat of valt met de mate waarin partijen accepteren dat er fouten gemaakt worden, stelt Verduyn: ‘Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas krijgen is zo’n complexe opgave dat we dat alleen met elkaar kunnen. De transitie is echt ook een leerproces. Er worden soms foute keuzes gemaakt,  daar moeten we van leren. Juist daarom is het zo belangrijk om aan de slag te gaan, dingen te proberen, en pilots op te zetten.’ Verduyn stipt aan dat het ook belangrijk is om inwoners zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken. ‘Uiteraard wil je zaken al iets verder uitwerken voordat je ze voorlegt, maar als je ze al te ver uitwerkt dan hebben mensen het gevoel dat er over hen beslist wordt. Dat creëert zijn eigen weerstand. Hoe vroeger je mensen betrekt, hoe verstandiger. Dat geldt voor allerlei projecten: wijken die van het aardgas af zullen gaan, net als voor windmolens en zonneparken.’

Vakmensen

Verduyn is te spreken over de manier waarop de partijen in de Adviesraad met elkaar samenwerken. ‘We zitten daar eerst en vooral als vakmensen. Iedereen heeft zijn eigen belang, maar inhoudelijk ligt het vaak dicht bij elkaar. Het is van groot maatschappelijk belang dat er kwalitatief goede ondersteuning is voor gemeenten om hen te helpen bij de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en daarvan is iedereen doordrongen.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen