VIVET

Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET) bundelt en maakt informatie beter vindbaar voor gemeenten, provincies, RES-regio’s, netbeheerders en adviesbureaus. VIVET is vooral bedoeld om de data beter te structureren, structurele knelpunten op te lossen en toegankelijker te maken voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie. 

VIVET is een samenwerking van vijf partijen: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en is gestart in 2019. 

Op deze pagina vind je een overzicht van de informatiebronnen die van belang zijn voor gemeenten in het kader van de warmtetransitie van woningen en gebouwen. Dit overzicht wordt voortdurend bijgewerkt.

Wil je weten welke resultaten er tot nu toe geboekt zijn? Download dan het totaaloverzicht resultaten.

Vivet heeft een aantal FAQ’s opgesteld in het kader van het delen van data en de energietransitie. Bekijk de FAQ's.


Project Datadelen Warmtebedrijven

Binnen de energietransitie is er veel vraag naar informatie over warmtenetten en het warmteverbruik. Hoeveel woningen zijn er aangesloten? Wat is het verbruik? Waar liggen deze netten? Zijn er geplande uitbreidingen, etc. Deze gegevens worden door meerdere partijen, op verschillende momenten, bij de verschillende warmtebedrijven in Nederland opgevraagd. Dit zijn onder andere VIVET zelf (ligging-gegevens), het CBS (verbruiksgegevens), PBL (data t.b.v. VESTA MAIS), ACM (duurzaamheidsrapportage) en VNG en gemeenten zelf (data ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen over de warmtetransitie). Een aantal warmtebedrijven leveren (deels) deze gegevens aan, maar een heel aantal ook niet.

Afspraken maken over welke data op welke manier aangeleverd wordt

Vanuit het VIVET-project ‘datadelen warmtebedrijven’ wordt gewerkt aan de totstandkoming van een actieve werkgroep, met informatievragers en vertegenwoordiging vanuit de warmtesector. Het doel is om binnen die werkgroep afspraken te maken over welke data kan worden uitgewisseld en hoe dit wordt aangeleverd. De werkgroep datadelen onderzoekt in samenwerking met Energie Nederland en 3 warmtebedrijven hoe dit verder vorm  gegeven kan worden.  De planning is om dit na de zomervakantie verder uit te werken.

Het project Datadelen Warmtebedrijven kan mogelijk ook bijdragen aan dataverzameling voor de Warmte-Atlas en gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur door het Kadaster.


Overzicht bekende warmtebronnen – RVO

De WarmteAtlas is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in Nederland zijn aangegeven. Het doel is om gemeenten te voorzien van een eenduidig en actueel beeld over bestaande en reeds bekende warmtebronnen. 

De WarmteAtlas is in 2020 geactualiseerd en uitgebreid met:

  • kaarten over warmteopslag en warmte-opslagpotentieel
  • Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en de nieuwe gegevens over de Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) 
  • restrictiegebieden voor WKO (Warmte Koude Opslag) uit de WKO-bodemenergietool

Bekijk de Warmteatlas
 

Gebiedsgerichte ontsluiting energie-infrastructuur – Kadaster 

Het doel van dit project is om stakeholders in de energietransitie te voorzien van actuele, accurate en zo volledig mogelijke gegevens over de ligging, capaciteit en geplande investeringen in warmte-, elektriciteits- en gasnetten. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport waarin het Kadaster in gaat op:

  • de aanwezigheid van gegevens over gas-, elektriciteits- en warmtenetten
  • de informatiebehoefte van gebruikers, met name gemeenten en RES-regio’s ten aanzien van deze ondergrondse infrastructuur
  • de mogelijkheden om gerichte informatieproducten over deze energienetten beschikbaar te stellen

Bekijk het rapport

 

 


Nieuws van VIVET

Cookie-instellingen